Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Krok 1 – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejUrząd miasta/gminy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Złożenie wniosku CEIDG-1

 • Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG oraz w BIP Ministerstwa Gospodarki, a system CEIDG prześle wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
 • Zgodnie z artykułem 26 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa w ust. 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście albo wysłany listem poleconym

Celem idei wprowadzenia CEIDG jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej w formie elektronicznej.

Formularz rejestracyjny będzie więc zawierał dane potrzebne również:

 • Urzędom Skarbowym (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą);
 • Głównemu Urzędowi Statystycznemu (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem);
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników).

Zakres wpisu do CEIDG:

 • firma przedsiębiorcy, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP,
 • informacja o obywatelstwie, miejsce zamieszkania i adres, adres do doręczeń, adres pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza, adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, adres poczty elektronicznej, strony internetowej,
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotu działalności zgodnie z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), www.stat.gov.pl , Kody PKD 2007 plus wyjaśnienia
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • informacja o umowie spółki cywilnej, dane pełnomocników, informacje o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności,
 • informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora,
 • informacje o ogłoszeniu upadłości, informacje o wszczęciu postępowania naprawczego a także informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpis będzie dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wpis będzie dokonywany jedynie na wniosek, chyba że przewidziany będzie wpis z urzędu.

Do wniosku CEIDG -1 należy w razie potrzeby dołączyć następujące załączniki:

 • CEIDG – RB – informacja o rachunkach bankowych.
 • CEIDG – RD – wykonywana działalność, załącznik ten składa się w sytuacji, gdy we wniosku CEIDG-1 nie starczy miejsca dla wszystkich rodzajów wykonywanej działalności.
 • CEIDG – MW – dodatkowe miejsce wykonywania działalności.
 • CEIDG – SC – ten załącznik należy wypełnić w przypadku gdy osoba zakładająca działalność gospodarczą jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych
 • CEIDG – PN – ten załącznik należy wypełnić i złożyć w sytuacji, gdy udzieliłeś pełnomocnictwa innej osobie do działania w twoim imieniu i chcesz to zgłosić do CEIDG.
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie