Powrót

Krok 1 – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejUrząd miasta/gminy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Złożenie wniosku CEIDG-1

 • Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG oraz w BIP Ministerstwa Gospodarki, a system CEIDG prześle wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
 • Zgodnie z artykułem 26 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa w ust. 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście albo wysłany listem poleconym

Celem idei wprowadzenia CEIDG jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej w formie elektronicznej.

Formularz rejestracyjny będzie więc zawierał dane potrzebne również:

 • Urzędom Skarbowym (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą);
 • Głównemu Urzędowi Statystycznemu (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem);
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników).

Zakres wpisu do CEIDG:

 • firma przedsiębiorcy, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP,
 • informacja o obywatelstwie, miejsce zamieszkania i adres, adres do doręczeń, adres pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza, adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, adres poczty elektronicznej, strony internetowej,
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotu działalności zgodnie z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), www.stat.gov.pl , Kody PKD 2007 plus wyjaśnienia
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • informacja o umowie spółki cywilnej, dane pełnomocników, informacje o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności,
 • informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora,
 • informacje o ogłoszeniu upadłości, informacje o wszczęciu postępowania naprawczego a także informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpis będzie dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wpis będzie dokonywany jedynie na wniosek, chyba że przewidziany będzie wpis z urzędu.

Do wniosku CEIDG -1 należy w razie potrzeby dołączyć następujące załączniki:

 • CEIDG – RB – informacja o rachunkach bankowych.
 • CEIDG – RD – wykonywana działalność, załącznik ten składa się w sytuacji, gdy we wniosku CEIDG-1 nie starczy miejsca dla wszystkich rodzajów wykonywanej działalności.
 • CEIDG – MW – dodatkowe miejsce wykonywania działalności.
 • CEIDG – SC – ten załącznik należy wypełnić w przypadku gdy osoba zakładająca działalność gospodarczą jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych
 • CEIDG – PN – ten załącznik należy wypełnić i złożyć w sytuacji, gdy udzieliłeś pełnomocnictwa innej osobie do działania w twoim imieniu i chcesz to zgłosić do CEIDG.

Oferty inwestycyjne Powiatu Gnieźnieńskiego


 Centrum Obsługi Inwestora

Tworzenie i obsługa bazy terenów inwestycyjnych w powiecie gnieźnieńskim oraz kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych zamierzających rozpocząć lub rozwijać działalność gospodarczą na terenie powiatu to główne zadania Centrum Obsługi Inwestora.

więcej...
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza firm

Wyszukaj firmę na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
 Baza instytucji

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie