Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Krok 2 - Urząd Statystyczny



Uzyskanie nr REGON

Zgodnie z zasadą "jednego okienka" przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy/miasta wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1. Dane z wniosku urząd gminy/miasta przekazuje urzędowi statystycznemu, który na jego podstawie nadaje numer REGON. Cały proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędem statystycznym.
Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana w wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym REGON, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Przy czym wniosek RG-1 o pierwszy wpis do rejestru REGON, który zostanie przekazany do urzędu statystycznego uznaje się za żądanie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON podmiotu, którego wniosek dotyczy.
Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wskazane osoby są zobowiązane do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

W przypadku spółki cywilnej numer REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna. Nadanie REGON-u spółce cywilnej wymaga osobistego zgłoszenia wspólników w Urzędzie Statystycznym.
Jedynie zmiana danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru REGON, które nie podlegają równocześnie zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednio w rejestrze przedsiębiorców podlega bezpośrednio ustawie o statystyce publicznej (art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej). W tym przypadku przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć wniosek RG-1 we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym.
Nowelizacja z dnia 19 grudnia 2008r. ustawy o statystyce publicznej zniosła wymóg posługiwania się przez podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych (uchylenie ust. 3 w art. 43 ww. ustawy).

Kontakt
URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
Wydział Rejestrów

60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29
tel. 61 27 98 310, 61 27 98 312
e-mail: sekeretariatuspoz@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

ODDZIAŁ W KONINIE
ul. Poznańska 84
62-510 KONIN
tel. 63 249 94 00
fax 63 249 94 10
e-mail: uspoz.okonin@stat.gov.pl





 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie