Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Krok 4 – Zakład Ubezpieczeń SpołecznychOsoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Można także opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

 • Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie na nim ciążył obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy.

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednak są pewne wyjątki, ulga nie obejmuje osób, które:

 • już prowadzą działalność,
 • prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, jeśli przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały na jego rzecz (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności, które wchodzą w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

ZUS otrzymuje od CEIDG jedynie zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek.
Dane przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • numery NIP i REGON, w przypadku gdy przedsiębiorcy nie został nadany żaden z tych numerów lub tylko jeden z nich, należy wówczas podać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu
 • nazwisko
 • imię pierwsze i drugie
 • datę i miejsce urodzenia
 • obywatelstwo
 • numer wpisu do CEIDG

Pozostaje jeszcze dokonać zgłoszenia osoby ubezpieczonej. Tego zgłoszenia przedsiębiorca musi dokonać samodzielnie, osobiście lub listownie.
Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia w ZUS ma do dyspozycji następujące formularze:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej zarówno w zakresie ubezpieczenia społecznego, jak i zdrowotnego,
 • ZUZ ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie firmy w ZUS-ie nie podlega opłacie.

Ważne!
Terminy opłacania składek są następujące:

 • do 10-go dnia następnego miesiąca - jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników,
 • do 15-go dnia następnego miesiąca - jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Kontakt
Oddział ZUS
ZUS Gniezno
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
Tel.: (0-61) 424-05-00
Fax.: (0-61) 424-05-05

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie