Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Regulamin Konkursu „Orzeł Przedsiębiorczości 2007-2009”Regulamin Konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”

 1. Celem konkursu jest promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki.
 2. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.
 3. Ustala się sekretariat konkursu pod adresem: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, tel. /061/ 426 17 68; e-mail: gospodarka@powiat-gniezno.pl".
 4. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Patronat nad konkursem piastują Starosta Gnieźnieński oraz Starszy Cechu.
 6. Konkurs jest adresowany do mikro, małych i średnich firm z terenu powiatu.
 7. Konkurs ,,Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” zostanie przeprowadzony w kategoriach: (1) debiut gospodarczy; (2) lider ekologii; (3) mikro-przedsiębiorstwo; (4) małe przedsiębiorstwo; (5) średnie przedsiębiorstwo; (6) eksporter; (7) inwestor.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania ,,Orła Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” jako nagrody specjalnej.
 9. Podmioty do konkursu zgłaszają:
  • organizatorzy i członkowie kapituły,
  • wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Prezydent Miasta Gniezno,
  • przedsiębiorstwa sektora MSP mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Oceny zgłoszonych kandydatów do konkursu dokona kapituła w składzie:
  • przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (przewodniczący kapituły)
  • przedstawiciel Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie
  • przedstawiciel Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
  • przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
  • przedstawiciel Federacji Konsumentów w Gnieźnie
  • przedstawiciel Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej
  • przedstawiciel inspektoratu ZUS w Gnieźnie
  • przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku BPH – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku PKO BP – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku Zachodniego WBK – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciela laureatów konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 11. Kapituła może przyznać w każdej z kategorii następujące nagrody regulaminowe: certyfikaty jakości, nominacje do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007-2009”, tytuły „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007-2009”.
 12. Kryteria uczestnictwa i oceny dla poszczególnych kategorii konkursowych stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 13. Kapituła może: zasięgać opinii ekspertów w poszczególnych kategoriach regulaminowych, przenieść zgłoszenie do innej kategorii regulaminowej, odebrać przyznany tytuł po stwierdzeniu obniżenia jakości nagrodzonego zgłoszenia i poinformować o tym za pośrednictwem prasy.
 14. Nominacje i tytuły przyznane przez kapitułę upoważniają do umieszczenia na wyróżnionych wyrobach logo i nazwy „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009".
 15. Sposób używania logo „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” precyzuje osobny regulamin.
 16. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla podmiotu, który wyróżni się na rzecz przedsiębiorczości lokalnej i rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
 17. Procedurę sposobu pracy i terminów wyłaniania laureatów określi sobie Kapituła we własnym zakresie.
 18. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do biura konkursu wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez uczestnika konkursu, a w przypadku podmiotów zgłoszonych przez inne przedsiębiorstwo również rekomendacji uzyskanych od co najmniej dwóch innych firm z terenu powiatu z podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji.
 19. Ostateczny wybór zostanie poprzedzony wizytacją wybranych firm.
 20. Wyróżnione firmy nagrodami regulaminowymi zobowiązują się do zapłaty 700 zł netto na poczet gali finałowej, o miejscu i terminie której organizatorzy poinformują poprzez dostępne środki masowego przekazu.
 21. Opłatę, o której mowa w pkt 20 należy wpłacić na konto bankowe nr 70 90 65 0006 0000 0000 0374 0010.
 22. Ostateczne wyniki konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009" zostaną przedstawione na gali finałowej.
 23. Ostateczny werdykt Kapituły jest niepodważalny i nie podlega zaskarżeniu.
 24. Wyłączne prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu mają organizatorzy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”

Kryteria uczestnictwa firmy w konkursie:


I. Kryteria wspólne dla wszystkich kategorii konkursowych:

Firma:

 • musi posiadać siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • posiada dobrą sytuację finansową, osiąga wysoki poziom wskaźnika rentowności, sumiennie reguluje należności w stosunku do partnerów gospodarczych
 • terminowo reguluje należności o charakterze podatkowym
 • inwestuje w rozwój firmy
 • tworzy nowe miejsca pracy
 • nie narusza norm i przepisów Kodeksu Pracy
 • stosuje zasady etyki i uczciwej konkurencji


II. Kryteria szczegółowe dla poszczególnych kategorii konkursowych:

 1. debiut gospodarczy:
  • działalność gospodarcza została rozpoczęta w okresie ostatnich dwóch lat (od zakończenia IV edycji konkursu w roku 2007).
  • właściciel uruchomił działalność gospodarczą po raz pierwszy.
 2. lider ekologii:
  • spełniać normy ochrony środowiska przewidziane dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
  • W nowatorski sposób rozwiązywać problemy związane z recyklingiem odpadów
  • Systematycznie zmniejszać szkodliwe oddziaływanie na środowisko
  • Wdrażać czyste technologie
  • Redukować odpady
  • Monitorować środowisko naturalne
 3. mikro-przedsiębiorstwo:
  • Zatrudniać od 1-9 pracowników
  • obrót roczny w firmie nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro
 4. małe przedsiębiorstwo:
  • Zatrudniać od 10 – 49 pracowników
  • obrót roczny w firmie nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro
 5. średnie przedsiębiorstwo:
  • Zatrudniać od 50 – 249 pracowników
  • obrót roczny w firmie nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro
 6. eksporter:
  • Co najmniej 50% produkowanych przez siebie produktów lub usług winno być eksportowanych
  • Firma powinna tworzyć pozytywny wizerunek polskiej gospodarki za granicą kraju
  • Eksportować towary o wysokim stopniu przetworzenia
 7. inwestor:
  • Spełniać znaczącą rolę w rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Dokonać w okresie ostatnich dwóch lat (od zakończenia IV edycji konkursu w roku 2007) inwestycji kapitałowej lub produkcyjnej (tj. dokonać zakupu całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), dokonać zakupu pakietu kontrolnego udziałów lub akcji lub dokonać innego przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze infrastrukturalnym mającego na celu rozwój dotychczas funkcjonującej firmy
  • Zwiększyć zakres świadczonych usług lub produkowanych przez siebie wyrobów lub/i zwiększyć poziom zatrudnienia w firmie w związku z dokonaną inwestycją

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”

Kryteria oceny wspólne dla wszystkich kategorii konkursowych:
 • wzrost sprzedaży
 • wzrost zatrudnienia
 • terminowość regulowania zobowiązań wobec skarbu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy)
 • terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów
 • postrzeganie produktu (produktów), usług w regionie
 • warunki pracy (bezpieczeństwo, możliwość podnoszenia przez pracowników kwalifikacji, spory sądowe z pracownikami, warunki socjalne)
 • średnie wynagrodzenie w firmie liczone w stosunku do średniego wynagrodzenia w województwie
 • nakłady inwestycyjne liczone w stosunku do obrotów w ciągu dwóch ostatnich lat -
 • certyfikaty jakości, nagrody, wyróżnienia
 • firma a społeczność lokalna (działania na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywna)
 • etyka działalności firmy
 • wygląd zewnętrzny i estetyka obiektów przedsiębiorstwa

 

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie