Powrót

Pomoc dla przedsiębiorców z terenów dotkniętych powodzią…


Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” została wybrana przez Ministerstwo Gospodarki do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi z 2010 roku.

Pożyczki będą przyznawane w wysokości do 50 tyś. zł na odbudowę aktywów trwałych lub obrotowych, zniszczonych lub utraconych w wyniku tegorocznej klęski żywiołowej. Po prawidłowym rozliczeniu wydatków – pożyczka może być umorzona nawet w 100%, jeżeli przedsiębiorca w dniu wystąpienia powodzi był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych. W tym przypadku kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód, a wysokością odszkodowania. W przypadku przedsiębiorców nieubezpieczonych, umorzeniu podlega 75 % pożyczki, a 25% podlega spłacie w ciągu 3 lat. Raty pożyczki nie będą oprocentowane.

Ponadto pożyczka przysługuje przedsiębiorcy, który w dniu wystąpienia powodzi:

  1. zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
  2. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz..Urz. UE C 244 z 1.10.2004 str. 2, z późn zm.)
  3. nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi oraz przedstawi zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi.

Warto również pamiętać, że oszacowanie biegłego rzeczoznawcy lub ubezpieczyciela poniesionej szkody przyśpieszy proces przyznania pożyczki, a podstawą prawną udzielania pożyczek jest ustawa z dnia 12.08.2010r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się również na stronie Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” www.kip.kalisz.pl.

25 Listopad 2010
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie