Paszport do eksportu

2009-07-20

 


Unijny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu", daje możliwość uzyskania dofinansowania przedsiębiorstwom z sektora MSP, które zamierząją rozpocząć lub rozwijać działalność eksportową.

W ramach Działania zapewnione będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

Wśród kosztów, które mogą być finansowanie ze środków UE, czyli tak zwanych kosztów kwalifikowalnych znajdują się m.in.:

O dotację można ubiegać się jeżeli firma:

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, u których eksport w całkowitej sprzedaży nie przekraczał w 2008 roku 30 %.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PARP www.parp.gov.pllub portalu informacyjnym www.paszportdoeksportu.pl.
 


 
 
Starostwo Powiatowe Gniezno