Konkurs na Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

2009-01-06

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 04/I/2008, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań,od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31 grudnia 2008 roku do 19 lutego 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2010 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 15 000 000 € i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 29 maja 2008 roku (zmienionym w dniu 21 sierpnia br., 2 października br., 27 listopada br. oraz 18 grudnia br.):

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.pazdur@umww.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 858 12 39

Źródło informacji: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

Starostwo Powiatowe Gniezno