Opinie do zezwoleń transportowych

2012-06-21

Federacja Konsumentów jako najstarsza i największa ogólnopolska organizacja konsumencka poprzez sieć swoich oddziałów od wielu lat wydaje na wniosek samorządów opinie w związku ze zmianami rozkładów jazdy.


Samorząd jest zobligowany do zasięgnięcia takiej opinii Ustawą o transporcie drogowym, której Art. 22a. ust. 6 mówi, że organy wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1, przeprowadzając analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób poprzedzającą podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania oraz zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków zasięgają opinii w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń od organizacji konsumentów.

Według orzecznictwa Sądów Administracyjnych, m.in.:
I OSK 1146/07 - Wyrok NSA
III SA/Wr 10/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu
II SA/Bd 1127/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy 
III SA/Wr 76/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu
wspomniana opinia jest obowiązkowa.

Orzecznictwo jednoznacznie stwierdza, że:

Ustawodawca nie przewidział ani nie oszacował skali wystąpień o takie opinie oraz nie oszacował własnych możliwości finansowych organizacji konsumenckich, więc działania Federacji Konsumentów w tym zakresie były do tej pory finansowane przez stowarzyszenie samodzielnie. Niestety dalsze finansowanie tej działalności ze środków własnych nie jest możliwe, ze względów finansowych. W skali całego kraju wydatki poniesione w związku z przygotowaniem, wydaniem i dostarczeniem opinii w roku 2011 przez Federację Konsumentów stowarzyszenie szacuje na kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł. W związku z powyższym Federacja wystąpiła 2 czerwca 2011r. do Ministra Infrastruktury jak również do Przewodniczącego Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo z prośbą o podjęcie działań mających na celu dofinansowanie organizacji konsumenckich współdziałających z samorządami przy opiniowaniu zezwoleń i zmian zezwoleń. Mimo braku rozwiązania problemu do dnia dzisiejszego, będzie nadal kontynuować nasze działania w tej materii, także w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych.

W związku z powyższym Federacja Konsumentów uchwałą Rady Krajowej wprowadziła opiniowanie wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia do zakresu swojej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Koszt wydania opinii w wysokości 40zł ma za zadanie pokryć koszty Federacji Konsumentów związane z przygotowaniem takiej opinii, czyli wynagrodzenia osoby analizującej wniosek i przygotowującej opinię oraz koszty administracyjne lokalu, koszty biurowe wydruku i pocztowe. W związku z faktem, że Ustawa o transporcie drogowym nakłada obowiązek uzyskania opinii na samorząd, a nie obowiązek jej wydania w określonym terminie przez organizację konsumencką, Federacja Konsumentów zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zdecydowała o włączeniu tych działań do zakresu swojej odpłatnej działalności pożytku publicznego. W związku z powyższym Federacja informuje, że o taką opinię może wystąpić zarówno samorząd jak i przewoźnik. Z naszych doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy z własnej woli deklarują chęć pokrycia kosztów, mając na uwadze przede wszystkim szybkie i sprawne uzyskanie opinii.

Aby więc usprawnić sposób uzyskania takiej opinii przez samorząd Federacja sugeruje zastosowanie także drugiego, alternatywnego trybu jej zasięgania: Przedsiębiorca zamierzający wnioskować o wydanie lub zmianę zezwolenia może dobrowolnie wystąpić o opinię bezpośrednio do Federacji Konsumentów, którą to opinię załączy do wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia składanego w samorządzie. Każdorazowo opinia Federacji Konsumentów jako organizacji konsumenckiej będzie wydawana w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego po wpłacie na wskazany rachunek bankowy kwoty 40zł w sposób pozwalający jednoznacznie przyporządkować wpłatę do konkretnego wniosku o wydanie opinii. Taka odpłatna opinia taka będzie wydawana w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do oddziału Federacji Konsumentów wniosku i przekazywana wnioskującemu listownie bądź odbierana osobiście w siedzibie Oddziału, niezależnie czy wystąpi o nią przewoźnik, czy samorząd.

Federacja informuje, że powyższa działalność nie jest działalnością gospodarczą, a koszt sporządzenia opinii został oszacowany w oparciu o realne koszty przygotowania i sporządzenia opinii i jest zgodny z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Samorząd może również zlecić generalnie opiniowanie wniosków o zezwolenia i zmiany zezwoleń właściwemu oddziałowi Federacji Konsumentów na podstawie stosownej umowy. Wtedy opinie mogą być udzielane na podstawie rocznej ryczałtowej opłaty w wysokości ustalonej między stronami.

Oddziałem właściwym w zakresie wydawania przedmiotowych opinii dla samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego jest:
Oddział Federacji Konsumentów w Gnieźnie
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno
(61) 426-34-61

Godziny pracy oddziału można sprawdzić bezpośrednio na podstronie oddziału pod adresem www.federacja-konsumentow.org.pl.

 Dla celów obsługi wspomnianego opiniowania Federacja Konsumentów uruchomiła kontakt informacyjny, pod którym zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje oraz pomoc we wspomnianym zakresie, udzielane w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 mailowo pod adresem transport@federacja-konsumentow.org.pl lub telefonicznie pod nr (22) 827-57-47.

W załączeniu dostępna jest instrukcja dla przedsiębiorców wraz ze wnioskiem do FK o wydanie opinii oraz przykładem prawidłowego wypełnienia zlecenia przelewu opłaty za wydanie opinii.

Federacja Konsumentów informuje, że nie będzie wydawać opinii bez uiszczonej opłaty w trybie jednostkowym bądź na podstawie umowy okresowej. Wpłat jednostkowych należy dokonywać na rachunek: Federacja Konsumentów, Al. Jerozolimskie 47/8, 00-697 Warszawa, nr rachunku bankowego 20 1090 2851 0000 0001 1907 7533.

 

Załącznik 1 – Wniosek o wydanie opinii
Załącznik 2 - Instrukcja wnioskowania o opinię

 

Starostwo Powiatowe Gniezno