Piątek, 24.3.2023

Pomoc dla przedsiębiorców z terenów dotkniętych powodzią…

Pomoc dla przedsiębiorców z terenów dotkniętych powodzią…

Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” została wybrana przez Ministerstwo Gospodarki do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi z 2010 roku.

Pożyczki będą przyznawane w wysokości do 50 tyś. zł na odbudowę aktywów trwałych lub obrotowych, zniszczonych lub utraconych w wyniku tegorocznej klęski żywiołowej. Po prawidłowym rozliczeniu wydatków – pożyczka może być umorzona nawet w 100%, jeżeli przedsiębiorca w dniu wystąpienia powodzi był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych. W tym przypadku kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód, a wysokością odszkodowania. W przypadku przedsiębiorców nieubezpieczonych, umorzeniu podlega 75 % pożyczki, a 25% podlega spłacie w ciągu 3 lat. Raty pożyczki nie będą oprocentowane.

Ponadto pożyczka przysługuje przedsiębiorcy, który w dniu wystąpienia powodzi:

  1. zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
  2. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz..Urz. UE C 244 z 1.10.2004 str. 2, z późn zm.)
  3. nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi oraz przedstawi zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi.

Warto również pamiętać, że oszacowanie biegłego rzeczoznawcy lub ubezpieczyciela poniesionej szkody przyśpieszy proces przyznania pożyczki, a podstawą prawną udzielania pożyczek jest ustawa z dnia 12.08.2010r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się również na stronie Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” www.kip.kalisz.pl.

drukuj:
udostępnij: