Niedziela, 04.6.2023

Droga ekspresowa S5 „oknem na świat” dla powiatu gnieźnieńskiego

Droga ekspresowa S5 „oknem na świat” dla powiatu gnieźnieńskiego


Już niebawem, prawdopodobnie za dwa, trzy lata, atrakcyjność oferty inwestycyjnej powiatu gnieźnieńskiego wzrośnie dzięki nowo wybudowanej drodze ekspresowej S5 łączącej Gniezno z Poznaniem oraz ze Żninem. Oba odcinki drogi na łącznej długości 60 km są ujęte w programie budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012 jako zadania niezbędne do realizacji na EURO 2012.

Wzdłuż nowo projektowanej drogi ekspresowej S5, na terenie gminy Łubowo, znajdują się oferty nieruchomości w pobliżu węzła Fałkowo – 56 ha, węzła Woźniki – 60 ha, węzła Wierzyce – 23 ha oraz w miejscowości Chwałkówko – 3 ha. Zdecydowana większość tych terenów należy do właścicieli prywatnych, a bardzo korzystnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność tych gruntów jest posiadanie przez gminę Łubowo aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu AG dla tych terenów, czyli pod aktywizację gospodarczą.

Prawdopodobnie tereny zlokalizowane wzdłuż drogi S5 znajdujące się na terenie gminy Łubowo zostaną uznane za priorytetowe nieruchomości w bazie ofert Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Na temat innych ofert nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu można zasięgać informacji w powiatowym Centrum Obsługi Inwestora przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która to jest odpowiedzialna za realizację tych inwestycji:

„(…)


 

GNIEZNO - POZNAŃ OBWODNICA WSCHODNIA MIASTA POZNANIA

   

Droga krajowa międzynarodowa nr 5 w kierunku północno – wschodnim od miasta Poznania ma wysoką rangę w skali kraju i Unii Europejskiej ze względu na ujęcie jej w korytarzu transportowym TEN. Mimo, że poza Poznaniem droga nr 5 przebiega przez tereny stosunkowo słabo zurbanizowane i zaludnione, to istnieją bardzo silne uwarunkowania ograniczające jej rozbudowę. W korytarzu drogi znajduje się bardzo wiele dóbr kultury oraz terenów prawnie chronionych. Wschodnia obwodnica Poznania w połączeniu z autostradą A2 i dalej z drogą S-11 stanie się dopełnieniem wyprowadzenia tranzytu samochodów ciężarowych poza miasto. W konsekwencji ulegnie przyśpieszeniu ruch w samym mieście jak i na tranzycie przez pojazdy korzystające z obwodnic. Duże znaczenie ma, także obniżenie emisji spalin i hałasu na terenie Poznania i przez takie miejscowości jak Łubowo, Pobiedziska i Kobylnicę, przez które obecnie przebiega. Natężenie ruchu przy wylocie z miasta wynosi 16898 pojazdów na dobę, a prognozowana na 2020r. wynosić będzie 33733 pojazdów na dobę.

W ramach budowy obwodnicy przewiduje się dwujezdniowe podłączenie miasta prezydenckiego Gniezna do drogi S5 poprzez rozbudowę istniejącej drogi do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP ruchu przyśpieszonego o długości 4,5 km.

Zadanie niezbędne do realizacji na EURO 2012 i ujęte imiennie w poz. 36 Programu budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012.

Podstawowe parametry techniczne:

 • długość obwodnicy : 34,6 km + ( 4,5 km )
 • klasa drogi : kl. S ekspresowa dwujezdniowa
 • nośność nawierzchni : kategoria KR5, 115 kN/oś
 • ilość węzłów dwupoziomowych : 8 węzłów: Kleszczewo A2, Kleszczewo II, Kostrzyn, Iwno, Chorzałki, Wierzyce, Fałkowo i Woźniki
 • ilość obiektów mostowych : 2 mosty, 16 wiaduktów i 2 przejścia dla zwierząt górą,


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 • decyzja Wojewody Wielkopolskiego: 2007-09-24


Realizacja inwestycji:

 • przetarg na wykonanie i nadzór: I kwartał 2009 r.
 • rozpoczęcie robót: III kwartał 2009 r.


Podsumowanie:

 • w cyklu przygotowania inwestycji występuje opóźnienie spowodowane długotrwałym opiniowaniem i wydawaniem decyzji środowiskowej,
 • w wyniku zmiany Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych rysuje się możliwość szybszego nabywania nieruchomości w latach 2008 i 2009
 • realna możliwość budowy obwodnicy planowana jest w latach 2008 – 2011.

 

źródło: GDDKiA


 

 

 

ŻNIN - GNIEZNO

 


Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym na odcinku /Żnin/ granica województwa kujawsko – pomorskiego - Gniezno przebiega przez teren rolniczy, częściowo leśny oraz częściowo zabudowany przez miejscowość Modliszewko, gdzie występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz m. Łabiszynek w m. Modliszewko bardzo blisko krawędzi drogi znajduje się szkoła, kościół, oraz część zabudowy mieszkaniowej, a duża konfiguracja terenu ogranicza widoczność na drodze.

Projektowana droga ekspresowa z wyjątkiem początkowego przebiegu przez tereny leśne w okolicy Mielna planowana jest po nowych terenach zasadniczo o użytkowaniu rolniczym. Trasa drogi na znacznej długości stanowi daleką obwodnicę Gniezna. Kończy się na projektowanym węźle ”Woźniki” usytuowanym na obecnej drodze krajowej nr 5. pomiędzy Gnieznem, a Łubowem. W wyniku budowy drogi ekspresowej znacznie ulegnie zmniejszeniu czas podróży pomiędzy Poznaniem, a Bydgoszczą i Gdańskiem.

Zadanie jest imiennie ujęte w poz. 35 Programu budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012 i niezbędne do realizacji na EURO 2012.

Podstawowe parametry techniczne:

 

 

 • długość obwodnicy: 21,0 km
 • klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa
 • nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś
 • ilość węzłów dwupoziomowych: 3 węzły: Mielno, Goślinowo, Piekary
 • ilość obiektów mostowych: 4 mosty, 11 wiaduktów


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • wniosek GDDKiA - III kwartał 2008 r.
 • opinia Ministerstwa Środowiska - III kwartał 2008 r.
 • decyzja Wojewody Wielkopolskiego - IV kwartał 2008 r.


Przygotowanie zadania:

 • dokumentacja dotychczasowa - studium techniczno – ekonomiczne STE
 • koncepcja programowa - IV kwartał 2008 r.
 • decyzja o lokalizacji drogi - I kwartał 2009 r.
 • dokumentacja techniczna - IV kwartał 2009 r.


Realizacja inwestycji:

 • przetarg na wykonanie i nadzór - I kwartał 2009 r.


Podsumowanie:

 • budowa drogi ekspresowej jest niezbędna na EURO 2012 w celu skrócenia czasu podróży pomiędzy Poznaniem, a Gdańskiem

 

źródło: GDDKiA

 


(…)”.


Przypomnijmy, Powiat Gnieźnieński wspólnie z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. realizuje zadanie pod nazwą Powiatowe Centrum Obsługi Inwestora, które mieści się w siedzibie GARG sp. z o.o. Głównym celem funkcjonowania COI przy GARG Sp. z o.o. jest profesjonalna obsługa inwestorów zewnętrznych skutkująca inwestycjami bezpośrednimi w Powiecie Gnieźnieńskim, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz transferem nowych standardów organizacyjnych i technologicznych. COI to miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Powiecie Gnieźnieńskim, w którym zapewnione jest profesjonalne doradztwo i wsparcie dla przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych inwestycjami bezpośrednimi bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w Powiecie Gnieźnieńskim.

W Wielkopolsce funkcjonują tylko dwa powiatowe centra obsługi inwestora – poza Gnieznem, również w Poznaniu. Na co dzień gnieźnieńskie COI współpracuje z dwoma regionalnymi COI – przy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, jak również z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie.

Ofertę nieruchomości do Centrum Obsługi Inwestora w Gnieźnie może złożyć każda gmina, każda agencja nieruchomości, każda osoba fizyczna dysponująca ofertą. COI pomaga opracować oferty na tzw. formatkach, wg standardów PAIIZ-owskich, w dwóch językach – polskim i angielskim. COI nie pobiera żadnych opłat za swoją pracę, ponieważ ciężar finansowania tego zadania wzięli „na swoje barki” powiat gnieźnieński i GARG sp. z o..

Wszystkie oferty będące w bazie danych gnieźnieńskiego Centrum Obsługi Inwestora są na bieżąco promowane przez COI i samorząd powiatu gnieźnieńskiego, choćby na odbywających się obecnie XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO REAL w Monachium.

Osoby zainteresowane ofertami nieruchomości na terenie powiatu zapraszamy serdecznie do odwiedzenia siedziby Centrum Obsługi Inwestora przy GARG sp. z o.o., ul. Rynek 10/1, tel. 061 426 45 34; e-mail: coi@garg.pl.

 

 

 

 

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: