Wtorek, 30.5.2023

Pomoc dla firm zagrożonych kryzysem

Pomoc dla firm zagrożonych kryzysem

 


Rada Ministrów 26 maja 2009 przyjęła ramowy dokument „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. W sierpniu br. poznaliśmy kolejny załącznik do tego dokumentu „Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym”.

Program przedstawiany w tym dokumencie kierowany jest do średnich i dużych przedsiębiorców, będących w dobrej sytuacji ekonomicznej a tylko przejściowo mających kłopoty z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Wsparcie dostępne będzie także dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi. Wybór beneficjentów będzie następował na podstawie przejrzystego systemu oceny poszczególnych wniosków, opartego na powszechnej dostępności oraz uzasadnieniu ekonomicznym projektów.

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 1 mld zł.

Wsparcie powinno zostać skierowane szczególnie do przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną w powiatach gdzie sytuacja w zakresie bezrobocia jest najtrudniejsza lub gdzie taka sytuacja w każdej chwili może nastąpić lub w których działają firmy z branż najbardziej podatnych na światowy kryzys.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji gospodarczej na lokalnych rynkach wyodrębniono szczególnie wrażliwe na światowy kryzys branże w Polsce: jest to przemysł motoryzacyjny, lekki (szczególnie włókienniczy i produkcja odzieży), przemysł oparty na drewnie oraz chemiczny.Wykorzystano również wnioski wynikające z „Mapy Lokalnych Zagrożeń Kryzysowych” i na tej podstawie wyszczególniono powiaty zagrożone według wskaźnika dynamicznego (stan: maj 2009r.). Wskaźnik o którym mowa został stworzony na podstawie danych z konkretnego powiatu w określonym miesiącu. Dane mające wpływ na wskaźnik to informacje na temat: wpływów z VAT, zaległości VAT, bezrobotnych wyrejestrowanych, bezrobotnych wyrejestrowanych do zatrudnienia niesubsydiowanego oraz napływ bezrobotnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A będzie udzielać wsparcia w postaci pożyczek, poręczeń/gwarancji, zakupu obligacji emitowanych przez beneficjentów, dostarczenie kapitału (dokapitalizowania).

W szczególności będą wspierane projekty związane z:

  1. utrzymaniem bieżącej płynności finansowej oraz aktywności gospodarczej, w tymzapewniających utrzymanie produkcji i finansowanie umów z podwykonawcami,
  2. kontynuowaniem rozpoczętych inwestycji pod warunkiem ich długookresowej opłacalności zapewniającej poprawę pozycji konkurencyjnej na danym rynku,
  3. realizacją zamówień, w tym zamówień publicznych i kontraktów eksportowych,
  4. zagospodarowaniem przez instytucje zarządzające parkami przemysłowymi infrastrukturytechnicznej po likwidowanych lub upadających przedsiębiorstwach, pod warunkiem ichdługookresowej opłacalności społecznej i ekonomicznej.

Korzyścią realizacji działań opisanych w dokumencie będzie utrzymanie zatrudnieniaszczególnie w powiatach najbardziej dotkniętych lub zagrożonych redukcjami zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl
 

drukuj:
udostępnij: