Wtorek, 30.5.2023

Zakup samochodu osobowego

Zakup samochodu osobowego

 


Podatnik VAT, prowadzący księgę podatkową zakupując samochód osobowy nie ujmuje bezpośrednio tego wydatku w księdze. W księdze podatkowej podatnik ujmować będzie odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego samochodu.

Wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowić będzie cena nabycia czyli kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka do używania.

Zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodu osobowego oraz innego pojazd samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

(Przypominamy, że Rada Ministrów w komunikacie z dnia 28 lipca zapowiedziała, że zamierza uzyskać zgodę Rady Unii Europejskiej na stosowanie ograniczonego odliczania podatku VAT również w przypadku zakupu przez firmy samochodów z tzw. kratką.Polska chce by firma kupując samochód z tzw. kratką mogła odliczyć do 60% podatku VAT, nie więcej jednak niż 6.000 zł, czyli na zasadach , jakie dotyczą samochodów osobowych.Ograniczenie to ma służyć zwolnieniu użytkowników takich aut z obowiązku rozliczania VAT w przypadku ich prywatnego wykorzystania. Przepisy te miałyby obowiązywać od początku 2010 r. do końca 2012 r.)

Jeżeli podatnik dokonuje jako pierwszy rejestracji samochodu, koszty rejestracji zwiększą wartość początkową auta, gdyż jest to niezbędne by samochód mógł być dopuszczony do ruchu. W przypadku przerejestrowywania auta, koszty związane z rejestracją uwzględnia się w wartości początkowej samochodu tylko wówczas, gdy zostały poniesione przed dniem przekazania go do użytkowania. Jeżeli przerejestrowanie dokonane jest już po tym dniu, koszty te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu nie są związane z zakupem samochodu i nie wpływają na jego wartość początkową. Mogą zostać ujęte w księdze podatkowej w kolumnie „Pozostałe wydatki” na podstawie dowodów poniesienia.

Podatnik nabywając paliwa silnikowe, oleje napędowe oraz gaz wykorzystywane do napędu samochodów osobowych, nie odlicza podatku VAT. Podatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu. Wydatek poniesiony na zakup paliwa do samochodu osobowego powinien zostać ujęty w księdze podatkowej w kwocie brutto.

 

Źródło: „Gazeta Podatkowa” nr 62

 

 

 

drukuj:
udostępnij: