Piątek, 02.6.2023

Paszport do eksportu

Paszport do eksportu

 


Unijny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu", daje możliwość uzyskania dofinansowania przedsiębiorstwom z sektora MSP, które zamierząją rozpocząć lub rozwijać działalność eksportową.

W ramach Działania zapewnione będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

Wśród kosztów, które mogą być finansowanie ze środków UE, czyli tak zwanych kosztów kwalifikowalnych znajdują się m.in.:

  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;
  • strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
  • opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych;

O dotację można ubiegać się jeżeli firma:

  • posiada siedzibę na terenie Polski
  • prowadzi działalność w dowolnym sektorze gospodarki za wyjątkiem rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz górnictwa węgla
  • należy do sektora MSP (zatrudnia do 250 pracowników, obrót roczny ma mniejszy niż 50mln euro i całkowity bilans roczny mniejszy niż 43 mln euro)
  • posiada potencjał eksportowy

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, u których eksport w całkowitej sprzedaży nie przekraczał w 2008 roku 30 %.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PARP www.parp.gov.pllub portalu informacyjnym www.paszportdoeksportu.pl.
 


 
 
drukuj:
udostępnij: