Piątek, 24.3.2023

Ruszył nabór wniosków do działania 6.1 PO IG

Ruszył nabór wniosków  do działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłosiła II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 roku w ramach ww. działania.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 15 czerwca do 10 lipca br. w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansowej właściwej dla siedziby wnioskodawcy, którą dla województwa wielkopolskiego jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu" dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach. W pierwszym etapie przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych, a w drugim – dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych, w których składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.

O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.

Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej wynosi 36 478 896,00 PLN. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje w kwocie do 210.000 zł: w I etapie do 10.000 zł i do 200.000 zł w II etapie. Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Więcej informacji, m.in.: regulamin przeprowadzenia konkursu, kryteria wyboru projektów, wzory wniosków i inne są dostępne na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Źródło: www.parp.gov.pl

 

drukuj:
udostępnij: