Piątek, 24.3.2023

Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski

Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski

Rolnictwo, budownictwo, finanse i ubezpieczenia, handel i naprawy, produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja pojazdów mechanicznych, produkcja z drewna oraz wyrobów z drewna oraz mebli, a także produkcja maszyn i aparatury elektrycznej to kluczowe branże dla rozwoju Wielkopolski.

Zidentyfikowanie kluczowych branż dla rozwoju Wielkopolski powstało dzięki badaniom przeprowadzonym przez konsorcjum „Dea Konsulting” oraz Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source”. Zadanie zbadania branż zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Regionalne sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie realizowane było w okresie listopad-grudzień 2008. Udział w nich wziął również Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Głównym celem badania było zidentyfikowanie branż gospodarki regionalnej o dużym potencjale rozwoju, które uznać można za kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego oraz opracowanie rekomendacji dotyczących działań, jakie powinien posejmowa Samorząd Województwa Wielkopolskiego, aby wspierać rozwój tych branż. „Kluczowymi informatorami” byli pracownicy wielkopolskich uczelni (67%), pracownicy instytutów badawczych (12%), osoby reprezentujące gospodarcze (lub zajmujące się rozwojem) departamenty/wydziały urzędów szczebla powiatowego (8%) oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (10%).Wynik badań ekspertów oceny zmienności sytuacji wybranych branż w Wielkopolsce.
 
Ocena zmienności sytuacji branży(ostatnie 10 lat)
Znaczenie branży w gospodarce województwa wielkopolskiego
Bariery –czynnik ograniczający możliwość uczynienia branży jako kluczowej dla gospodarki regionu
Rolnictwo
W opinii eksperckiej rolnictwo – pomimo posiadania ciągle relatywnie dużego znaczenia dla gospodarki regionalnej – cechuje w przypadku gospodarki wielkopolskiej stopniowe pogorszenie się jego sytuacji, zarówno w aspekcie retro- jak i prospektywnym. Swoje największe znaczenie rolnictwo ujawniło w 2 wymiarach oceny: jakości zasobów ludzkich oraz możliwości wykorzystania technologii innowacyjnych- konieczność nadrabiania dystansu technologicznego branży rolniczej. Bariera ekonomiczna (ograniczone zasoby finansowe) i społeczna (bariery mentalne limitujące prorozwojową i innowacyjną aktywność rolnictwa)
Budownictwo
W opinii ekspertów sytuacja tej branży –pomimo relatywnie dużego aktualnego znaczenia dla gospodarki Wielkopolski – będzie ulegać stopniowemu pogorszeniu. Budownictwo ma największe znaczenie w odniesieniu do udziału w tworzeniu nowych miejsc pracy, natomiast najmniejsze w wymiarze „jakości zasobów ludzkich”. Bariera ekonomiczna, ale również bariera prawna, która może stanowić hamulec rozwojowy
Finanse i ubezpieczenia
W opinii ekspertów sytuacja tej branży w ciągu ostatnich 10 lat uległa poprawie, jednak osiągnęła już ona swoisty punkt krytyczny i jej dynamika rozwojowa będzie ulegać osłabieniu. Największe znaczenie tej branży występuje w wymiarze „jakości zasobów ludzkich”, jednocześnie niska ocena przyznana została pod kątem udziału branży w tworzeniu nowych miejsc pracy. Praktycznie brak barier- jednak nie stanowi to przesłanki do traktowania danej branży jako kluczowej. Niewielkie bariery ekonomiczne i prawne.
Handel i naprawy
Pozytywna ocena zmian procesów kształtujących tę branżę, zachodzących w ostatnich latach. Nieco niżej oceniony został natomiast potencjał rozwojowy branży. Postrzegana jako branża o charakterze tradycyjnym, największe znaczenie występuje w zakresie tworzenia miejsc pracy, a najniższe znaczenie na polu możliwości wykorzystania technologii innowacyjnych. Bariery ekonomiczne
Produkcja artykułów spożywczych i napojów
Relatywnie niska zarówno ocena znaczenia branży jak i potencjał rozwojowy w perspektywie czasowej do 2020 roku. Możliwość wykorzystania technologii innowacyjnych oraz potencjału związanego z możliwością przyciągania inwestorów. Bariery ekonomiczne i prawne, jednak stopień obciążenia tymi barierami jest niski.
Produkcja pojazdów mechanicznych
Wysoka ocena przebiegu zmian sytuacji, cechująca się jej dynamicznym wzrostem w ciągu ostatnich lat, jednak niższa ocena dotycząca aktualnego znaczenia wskazuje na to, że wypracowany w ciągu ostatnich lat potencjał branży nie zostanie wykorzystany. Możliwości wykorzystania technologii innowacyjnych. Ogólne znaczenie branży jest w gospodarce regionalnej duże, a jej dalszy rozwój kreują korzyści w różnych obszarach (zasoby ludzkie, innowacje, inwestycje). Bariery ekonomiczne oraz ekologiczne.
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz mebli
Nie jest postrzegana jako branża rozwojowa. Najwyższa ocena to obszar możliwości wykorzystania technologii innowacyjnych, a najmniejsze znaczenie stanowi „udział w tworzeniu miejsc pracy”. Największe obciążenie stanowią bariery ekonomiczne i ekologiczne, natomiast najmniejsze bariery o charakterze społecznym.
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej
Branża ta charakteryzuje się prawdopodobieństwem dynamicznego rozwoju, jej potencjał rozwojowy jest wysoki. Możliwość wykorzystania technologii innowacyjnych oraz jakości zasobów ludzkich. Za najmniej istotne uznane zostały bariery o charakterze społecznym, za największe – bariery ekonomiczne.

Powyższe branże zostały wybrane przez ekspertów do badania jako branże kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Znaczenie wybranych branż w gospodarce regionalnej województwa wielkopolskiego oceniane było przez ekspertów w odniesieniu do czterech wymiarów: udział w tworzeniu miejsc pracy, jakość zasobów ludzkich, potencjał związany z możliwością przyciągania inwestorów i możliwość wykorzystania technologii innowacyjnych.

Do branż, o których można powiedzieć, że są specjalizacją Wielkopolski, należą:

  • produkcja mebli,
  • produkcja maszyn i aparatury elektrycznej,
  • produkcja artykułów spożywczych i napojów
  • produkcja pojazdów mechanicznych.

Natomiast z największym nasileniem barier mamy do czynienia w przypadku dwóch branż: rolnictwa i budownictwa, a najmniejsze obciążenie barierami uczynienia wybranych branż kluczowymi dla rozwoju gospodarki województwa cechuje: finanse i ubezpieczenia oraz handel i naprawy.

Jeżeli natomiast chodzi o zatrudnienie – biorąc pod uwagę sytuację na regionalnym rynku pracy, odnotowano w ostatnich latach około trzy razy wolniejszy spadek zatrudnienia niż miało to miejsce w analogicznym okresie czasu w Polsce ogółem. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim konkurencyjność gospodarki regionalnej.

Zwieńczeniem raportu jest prezentacja listy eksperckich rekomendacji w zakresie wspierania rozwoju wybranych branż przez samorząd województwa. Należą do nich m.in.

  • koordynacja współpracy pomiędzy sektorem MSP, uczelniami a jednostkami badawczo-rozwojowymi;
  • promocja możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na działalność inwestycyjną;
  • ułatwiania w zakładaniu firm przez absolwentów szkół i uczelni,
  • promocja województwa jako regionu rozwojowego, także za granicą;
  • promocja dobrych praktyk: technologicznych, ekologicznych i innowacyjnych;
  • oferowanie przedsiębiorcom i inwestorom ulg podatkowych i in.


Materiał opracowano na podstawie raportu z badań pt. „Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski”

 

 

Powiatowe Centrum Obsługi Inwestora w Gnieźnie

 

 

drukuj:
udostępnij: