Poniedziałek, 30.1.2023

Refundacja składek pracującego rencisty tylko po rejestracji w PFRON

Refundacja składek pracującego rencisty tylko po rejestracji w PFRON

Przedsiębiorcy renciści będą mogli się jednak ubiegać o refundacje składek (po ich terminowym opłaceniu) w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Refundacji z PFRON podlegała jednak tylko składka na:

 • ubezpieczenie emerytalne i
 • ubezpieczenie rentowe.

Od początku 2008 roku przedsiębiorcy, którzy otrzymują rentę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy są zobowiązani do wpłacenia do ZUS wszystkich składek ubezpieczeniowych :

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe);
 • ubezpieczenie wypadkowe;
 • składka na Fundusz Pracy;
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorca rencista będzie mógł dobrowolnie opłacać ubezpieczenie chorobowe.

Ponadto należy podkreślić, że refundacji podlegają jedynie faktycznie opłacone w terminie, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Obowiązkowe składki na FP, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca rencista pokrywa sam (nie otrzymuje na to refundacji). Należy jednak pamiętać, że 7,75 % kwoty stanowiącej podstawę do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorca rencista, tak jak każdy inny przedsiębiorca może odliczyć od podatku (cała kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9,0% kwoty stanowiącej podstawę do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego).
Niemniej obciążenia przedsiębiorcy rencisty od 1 stycznia 2008 r. są więc większe, niż te które obowiązywały w 2007 r. Obowiązek opłacenia ww. składek przedsiębiorcy renciści będą mieli do czasu ustalenia prawa do emerytury.
Jak wcześniej podano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą mogły być refundowane prze PFRON na wniosek przedsiębiorcy rencisty (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych DZ.U. nr. 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).
Przedsiębiorca rencista będzie składał część I wniosku (Wn-U) w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca rencista będzie składał informację (INF-U-G) o składkach na ubezpieczenia społeczne i podstawach ich wymiaru oraz stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli przedsiębiorca rencista spóźni się i nie złoży wymaganych dokumentów w wymaganym terminie, może wystąpić do PFRON z prośbą o przywrócenie terminu. Musi jednak uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez winy z jego strony.
Należy pamiętać, że wytłumaczeniem nie będzie nieznajomość prawa.

Część II wniosku przedsiębiorca rencista składa tylko wówczas, gdy wniosek składa po raz pierwszy lub gdy dane uległy zmianie.

W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy wniosku i informacji przedsiębiorca rencista powinien zarejestrować się w PFRON.

Wynika z tego, że przedsiębiorcy renciści, którzy po raz pierwszy będą występowali o refundacje składek na ubezpieczenie społeczne za styczeń (do końca lutego), powinni dokonać rejestracji w PFRON do 30 stycznia.

Rejestracji w PFRON można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty wysyłając odpowiednie formularze zgłoszeniowe na adres: Biuro PFRON, Al. Jana Pawła II 13, 00 -828 Warszawa. Odpowiednie formularze oraz zestawienia dokumentów niezbędnych do zarejestrowania się są dostępne na www.pfron.org.pl.

Dokumenty wymagane przy wstępnej rejestracji w PFRON:

Formularz zgłoszeniowy (udostępniony przez PFRON) zawierający:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • numery: PFRON (o ile posiada), REGON (o ile posiada), NIP i PESEL
 • adres wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju
 • adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju
 • imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada) osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem

Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (o ile posiada),
 • kopię decyzję o nadaniu NIP,
 • kopię dowodu osobistego lub zaświadczenie potwierdzające numer PESEL,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (jeśli rejestruje domowników - również orzeczenia domowników),
 • kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • upoważnienie wnioskodawcy dla osoby, która w jego imieniu będzie podpisywała i przesyłała dane do Funduszu (opcjonalnie),
 • oświadczenie o sposobie wymiany dokumentacji wnioskodawcy z PFRON (papierowo bądź w formie elektronicznej (wzór w załączeniu).

Ww. przepisy dotyczą wyłącznie rencistów prowadzących działalność jako osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej. Nie dotyczą one twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnych zawodów, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

drukuj:
udostępnij: