Piątek, 09.6.2023

Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP

Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP
Kolejne fundusze dla małych i średnich przedsiębiorców na innowacyjne inwestycje będą dostępne w ramach działania 2.2.1 SPO WKP (Sektorowy Programy Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw). Do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Środków starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski dopiero pod koniec tego roku. Jednak już teraz mogą sprawdzić, czy ich pomysł ma szansę uzyskać dofinansowanie. PARP uruchamia akcję prekwalifikacji, czyli ocenę wstępnych projektów.
 
W ramach ww. preselekcji planuje się umożliwienie przedsiębiorcom składania do Punktów Konsultacyjnych przy Regionalnej Instytucji Finansującej wstępnego planu projektu, na podstawie, którego pracownicy PK dokonają wstępnej oceny inwestycji oraz poinformują przedsiębiorcę o możliwości, bądź jej braku, uzyskania wsparcia na dany projekt w ramach Działania 2.2.1.


Poniżej znajdą Państwo harmonogram działań:

1. Ogłoszenie informacji o możliwości prekwalifikacji - 19 października 2006;
2. Ogłoszenie naboru wniosków - 16 listopada 2006,
3. Zakończenie prekwalifikacji - 15 grudnia 2006;
4. Zakończenie naboru wniosków (możliwość usuwania uchybień formalnych we wnioskach złożonych najpóźniej na 7 dni przed terminem tj. 5.01.2007) - 12 stycznia 2007.

 

 

Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP, dotychczas realizowane przez Ministerstwo Gospodarki, zmienia swoją formę. Dofinansowaniu będą podlegać projekty składane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a minimalna kwota wsparcia to 500 tys. złotych. Dotacje otrzyma około 600 firm realizujących projekty wysokoinnowacyjne i zakładające wzrost zatrudnienia.

 

 

 

Głównie innowacje i wzrost zatrudnienia
Przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona inwestycjom o wysokim poziomie innowacyjności oraz tworzącym nowe miejsca pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach oceny merytorycznej, gdzie najwyżej punktowane są właśnie innowacyjność i wzrost zatrudnienia. Na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty, przy czym będą one musiały uzyskać co najmniej 51 punktów. W kryterium innowacyjność można łącznie dostać do 26 punktów. Z tego 21 punktów otrzyma przedsiębiorca, jeśli będzie wdrażał technologię znaną i stosowaną w Polsce krócej niż 1 rok. Na dodatkowe 5 punktów może liczyć, jeśli jest twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji lub też, gdy powstała ona na jego zlecenie. Ważne jest, aby przedsiębiorcy określili we wniosku w sposób niebudzący wątpliwości, jakiego rodzaju technologia będzie wdrażana w ramach projektu. Mogą w tym celu przedstawić np. opinię rzeczoznawcy, jednostki badawczo-rozwojowej lub też oświadczenie producenta.

 

 

Drugim kryterium najwyżej punktowanym jest przyrost zatrudnienia w ciągu 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu. Jeśli w wyniku projektu liczba miejsc pracy zwiększy się o 15% wówczas przedsiębiorca otrzyma aż 23 punkty.

 

 

Za lokalizację projektu w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia (powyżej 12%) będzie można dostać 6 punktów. Ważnym i punktowanym aspektem oceny jest także wpływ na zwiększenie eksportu. W przypadku, gdy projekt doprowadzi do skierowania 30% produkcji czy usług poza granice kraju, przedsiębiorca może uzyskać 7 punktów.

 

 

Ocena wstępnego planu projektu
Przedsiębiorcy często mają wątpliwości czy ich projekt spełnia warunki danego programu. Dlatego, aby ułatwić im aplikowanie o środki poddziałania 2.2.1. SPO WKP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia akcję prekwalifikacji, czyli ocenę wstępnego projektu. Ocenę będą przeprowadzały Punkty Konsultacyjne działające przy Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF). Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy projekt inwestycyjny jest zgodny z założeniami programu oraz czy przedsiębiorca ma szanse otrzymać wymaganą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i uzyskać dofinansowanie. Pozwoli to przynajmniej niektórym przedsiębiorcom uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przygotowaniem pełnych wersji projektów, które mają bardzo niewielkie szanse bądź wręcz nie mogą zostać dofinansowane.
Warto zatem, aby przedsiębiorcy skorzystali z tej okazji.

 

 

Punkty konsultacyjne będą przeprowadzały ocenę bezpłatnie.
Przedsiębiorca - na formularzu dostępnym na stronach internetowych PARP (www.parp.gov.pl/strukturalny8.html) i RIF -będzie opisywał założenia projektu i przesyłał go pocztą elektroniczną pod wskazany adres. Po maksymalnie 10 dniach otrzyma odpowiedź, na jaką liczbę punktów łącznie może liczyć. Otrzyma także informację, czy wydatki, jakie wpisał do projektu, kwalifikują się do dofinansowania lub też czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z regionalną mapą pomocy . Należy jednak pamiętać, że ocena ta nie jest tożsama z przyznaniem wsparcia. Dopiero złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku w pełnej wersji, w chwili kiedy zostanie uruchomiony oficjalny nabór do poddziałania 2.2.1, pozwoli na otrzymanie dofinansowania.

 

drukuj:
udostępnij: