Środa, 07.6.2023

Pożyczka z PARP

Pożyczka z PARP

PARP zaprasza do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanych ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce.

Jakie działania mogą być dofinansowane:
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:
1. wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji

Limity kwot pożyczki:
Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, poniesionych po dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz równowartości złotowej kwoty 500.000 euro

Oprocentowanie pożyczki:
Oprocentowanie według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki

Karencja w spłacie pożyczki:
Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat.

Okres spłaty pożyczki:
Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 6 lat

Terminy składania wniosków:
Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83.

drukuj:
udostępnij: