Sobota, 01.10.2022

Opinie do zezwoleń transportowych

Opinie do zezwoleń transportowych

Federacja Konsumentów jako najstarsza i największa ogólnopolska organizacja konsumencka poprzez sieć swoich oddziałów od wielu lat wydaje na wniosek samorządów opinie w związku ze zmianami rozkładów jazdy.


Samorząd jest zobligowany do zasięgnięcia takiej opinii Ustawą o transporcie drogowym, której Art. 22a. ust. 6 mówi, że organy wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1, przeprowadzając analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób poprzedzającą podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania oraz zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków zasięgają opinii w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń od organizacji konsumentów.

Według orzecznictwa Sądów Administracyjnych, m.in.:
I OSK 1146/07 - Wyrok NSA
III SA/Wr 10/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu
II SA/Bd 1127/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy 
III SA/Wr 76/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu
wspomniana opinia jest obowiązkowa.

Orzecznictwo jednoznacznie stwierdza, że:

  • Opinii zasięga się od organizacji, której statutowym celem jest ochrona praw konsumentów w zakresie zarówno wydawania jak również zmiany zezwoleń.
  • Współdziałanie samorządu oraz organizacji konsumenckiej w tym zakresie nie jest poddane uznaniu samorządu, zatem podjęcie uchwały z pominięciem tego obowiązku sprawia, że uchwała taka jest wadliwa. Materiał zebrany do analizy bez opinii organizacji konsumenckiej jest wybiórczy i decyzje podjęte na jego podstawie powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego.
  • Istnieje ustawowy wymóg uzyskania opinii organizacji konsumenckich, których działalność obejmuje obszar gminy, niezależnie od tego, czy ich siedziby znajdują się na terenie danej gminy. Fakt braku siedziby takiej organizacji na terenie danego samorządu nie może skutkować brakiem możliwości ochrony interesów konsumentów na tym terenie, skoro istnieje ogólnopolska organizacja konsumencka obejmująca swoim obszarem działania teren całego kraju.
  • Zasięgnięcie opinii organizacji konsumenckiej oznacza uzyskanie takiej opinii. Niedopuszczalnym jest więc uznanie, że samo wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii do organizacji wyczerpuje obowiązek ustawowy nałożony na samorząd. Samorząd powinien współdziałać w tym zakresie z organizacją konsumencką, czego efektem powinna być wydana przez organizację opinia. Fakt, że opinia ta nie jest dla samorządu wiążąca przy wydawaniu decyzji nie oznacza że samo wystąpienie o opinię wyczerpuje wymóg ustawowy. Analiza bez wydanej przez organizację konsumencką opinii jest niepełna, nawet jeśli samorząd o opinię wystąpił, a decyzja wydana w takiej sytuacji istotnie narusza prawo.

Ustawodawca nie przewidział ani nie oszacował skali wystąpień o takie opinie oraz nie oszacował własnych możliwości finansowych organizacji konsumenckich, więc działania Federacji Konsumentów w tym zakresie były do tej pory finansowane przez stowarzyszenie samodzielnie. Niestety dalsze finansowanie tej działalności ze środków własnych nie jest możliwe, ze względów finansowych. W skali całego kraju wydatki poniesione w związku z przygotowaniem, wydaniem i dostarczeniem opinii w roku 2011 przez Federację Konsumentów stowarzyszenie szacuje na kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł. W związku z powyższym Federacja wystąpiła 2 czerwca 2011r. do Ministra Infrastruktury jak również do Przewodniczącego Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo z prośbą o podjęcie działań mających na celu dofinansowanie organizacji konsumenckich współdziałających z samorządami przy opiniowaniu zezwoleń i zmian zezwoleń. Mimo braku rozwiązania problemu do dnia dzisiejszego, będzie nadal kontynuować nasze działania w tej materii, także w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych.

W związku z powyższym Federacja Konsumentów uchwałą Rady Krajowej wprowadziła opiniowanie wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia do zakresu swojej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Koszt wydania opinii w wysokości 40zł ma za zadanie pokryć koszty Federacji Konsumentów związane z przygotowaniem takiej opinii, czyli wynagrodzenia osoby analizującej wniosek i przygotowującej opinię oraz koszty administracyjne lokalu, koszty biurowe wydruku i pocztowe. W związku z faktem, że Ustawa o transporcie drogowym nakłada obowiązek uzyskania opinii na samorząd, a nie obowiązek jej wydania w określonym terminie przez organizację konsumencką, Federacja Konsumentów zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zdecydowała o włączeniu tych działań do zakresu swojej odpłatnej działalności pożytku publicznego. W związku z powyższym Federacja informuje, że o taką opinię może wystąpić zarówno samorząd jak i przewoźnik. Z naszych doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy z własnej woli deklarują chęć pokrycia kosztów, mając na uwadze przede wszystkim szybkie i sprawne uzyskanie opinii.

Aby więc usprawnić sposób uzyskania takiej opinii przez samorząd Federacja sugeruje zastosowanie także drugiego, alternatywnego trybu jej zasięgania: Przedsiębiorca zamierzający wnioskować o wydanie lub zmianę zezwolenia może dobrowolnie wystąpić o opinię bezpośrednio do Federacji Konsumentów, którą to opinię załączy do wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia składanego w samorządzie. Każdorazowo opinia Federacji Konsumentów jako organizacji konsumenckiej będzie wydawana w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego po wpłacie na wskazany rachunek bankowy kwoty 40zł w sposób pozwalający jednoznacznie przyporządkować wpłatę do konkretnego wniosku o wydanie opinii. Taka odpłatna opinia taka będzie wydawana w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do oddziału Federacji Konsumentów wniosku i przekazywana wnioskującemu listownie bądź odbierana osobiście w siedzibie Oddziału, niezależnie czy wystąpi o nią przewoźnik, czy samorząd.

Federacja informuje, że powyższa działalność nie jest działalnością gospodarczą, a koszt sporządzenia opinii został oszacowany w oparciu o realne koszty przygotowania i sporządzenia opinii i jest zgodny z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Samorząd może również zlecić generalnie opiniowanie wniosków o zezwolenia i zmiany zezwoleń właściwemu oddziałowi Federacji Konsumentów na podstawie stosownej umowy. Wtedy opinie mogą być udzielane na podstawie rocznej ryczałtowej opłaty w wysokości ustalonej między stronami.

Oddziałem właściwym w zakresie wydawania przedmiotowych opinii dla samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego jest:
Oddział Federacji Konsumentów w Gnieźnie
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno
(61) 426-34-61

Godziny pracy oddziału można sprawdzić bezpośrednio na podstronie oddziału pod adresem www.federacja-konsumentow.org.pl.

 Dla celów obsługi wspomnianego opiniowania Federacja Konsumentów uruchomiła kontakt informacyjny, pod którym zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje oraz pomoc we wspomnianym zakresie, udzielane w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 mailowo pod adresem transport@federacja-konsumentow.org.pl lub telefonicznie pod nr (22) 827-57-47.

W załączeniu dostępna jest instrukcja dla przedsiębiorców wraz ze wnioskiem do FK o wydanie opinii oraz przykładem prawidłowego wypełnienia zlecenia przelewu opłaty za wydanie opinii.

Federacja Konsumentów informuje, że nie będzie wydawać opinii bez uiszczonej opłaty w trybie jednostkowym bądź na podstawie umowy okresowej. Wpłat jednostkowych należy dokonywać na rachunek: Federacja Konsumentów, Al. Jerozolimskie 47/8, 00-697 Warszawa, nr rachunku bankowego 20 1090 2851 0000 0001 1907 7533.

 

Załącznik 1 – Wniosek o wydanie opinii
Załącznik 2 - Instrukcja wnioskowania o opinię

 

drukuj:
udostępnij: