Wtorek, 06.6.2023

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - II runda

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - II runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl 

W terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r. 
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30,

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:

  1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:< >w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,  ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparciamikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję. Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2012 wynosi 108 000 000 PLN. 


Poziom i wysokość wsparcia: 

Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

  1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 50 % tych wydatków;
  2. pkt 10, nie może przekroczyć 80 % tych wydatków.

Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

  1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
  2. pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.

Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie internetowej: www.poig.parp.gov.pl
 

drukuj:
udostępnij: