Wtorek, 06.6.2023

Konkursy dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Konkursy dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego  w ramach WRPO 2014+ ogłosił 2 konkursy w ramach: Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”.

Dla kogo?

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dla podziałania 1.3.1

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na zapewnieniu przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

Dla podziałania 1.3.2

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych

Terminy szkoleń:

Dla podziałania 1.3.1- piątek 22 września 2017 UMWW

Dla podziałania 1.3.2- środa 20 września 2017 UMWW

Termin konkursu: od 29-09-2017 do 10-11-2017r. do godziny 15.30

Więcej szczegółów na stronach:

dla 1.3.1 http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/212

dla 1.3.2 http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/214

lub w Punkcie Wspierania Biznesu

drukuj:
udostępnij: