Piątek, 09.6.2023

Konkurs WRPO 8.2 Uczenie się przez całe życie

Konkurs WRPO 8.2 Uczenie się przez całe życie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Termin składania wniosków:

od 27 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Finansowanie:

maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%,

minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

wkład własny - 10%

 

Szczegóły:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/296

drukuj:
udostępnij: