Piątek, 24.3.2023

„Dotacja na Twoją firmę” projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na terenie województwa wielkopolskiego

 „Dotacja na Twoją firmę” projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  w Koninie na terenie województwa wielkopolskiego

Cel projektu:

wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację kompleksowych działań, które przyczynią się do utworzenia w Wielkopolsce przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo trwałych miejsc pracy.

Wysokość wsparcia:

bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 20 528,00 zł + wsparcie pomostowe.

Kto może uzyskać wsparcie:

projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie  z jednej z poniższych grup:

  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
  • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety,osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

Termin składania wniosków:

od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Szczegóły projektu: http://twojafirma.arrkonin.org.pl/

 

drukuj:
udostępnij: