Wtorek, 30.5.2023

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Na dzień 30 września 2020 r. posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

2. Na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:

  • 47.11 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo
  • 47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

3. Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r, luty 2021 r., albo marzec 2021 r. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów(wrzesień 2019 r. lub wrzesień 2020 r.) może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu),

4.Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Kwota dotacji:

do 5.000 zł

Termin i forma składania wniosków:

do dnia 30 września 2021 r tylko w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Szczegóły: https://gniezno.praca.gov.pl/-/15658324-dotacja-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-prowadzacych-sklepiki-szkolne

drukuj:
udostępnij: