Piątek, 24.3.2023

Samozatrudnienie – pomysłem na życie

Samozatrudnienie – pomysłem na życie

Wsparcie dotacyjne w ramach WRPO 2014 – 2020, 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, realizowane przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA we współpracy z Partnerem – DGA S.A.

CEL GŁÓWNY:

aktywizacja zawodowa przez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy.

DLA KOGO:

252 osób z grupy docelowej liczącej 280 osób w tym osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego w tym:

–200 osób (120 kobiet/80 mężczyzn) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz

– 80 osób (34 kobiety/46 mężczyzn) z jednej z niżej wymienionej grupy:

• imigranci oraz reemigranci;

• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

• osoby ubogie pracujące;

• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;

• osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30+, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

FORMY WSPARCIA:

• Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” dla 280 Uczestników projektu, w tym w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 3h.

• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 252 Uczestników projektu;

• Wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 252 Uczestników projektu. Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN.

TERMIN:

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 21.02.2022 roku.

Szczegóły na stronie  http://samozatrudnienie.eu/

drukuj:
udostępnij: