Piątek, 24.3.2023

NOWE dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

NOWE dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia został ogłoszony termin naboru do działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać od 26 września do 7 października 2011
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie pozyskiwania środków w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Podejmujemy także współpracę z Wnioskodawcami w ramach przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do pozyskania wsparcia! 


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH WNIOSKODAWCÓW

Dla kogo pomoc?

 • osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą,
 • Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorcy (Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro),
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy:
  • wiejskiej,
  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców, lub
  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

Co jeszcze trzeba wiedzieć? 

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

Jakie rodzaje działalności kwalifikują się do wsparcia? 

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji. ARiMR może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usługi dla ludności,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna,
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo,
 • roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
 • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usługi transportowe,
 • usługi komunalne,
 • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów,
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Jakie koszty uznane są za kwalifikowane? 

Zakres kosztów kwalifikowanych, tj. mogących podlegać refundacji (możliwa częściowa zaliczka), obejmuje m.in. koszty:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych;
 • zagospodarowania terenu;
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Jaka jest forma, poziom i wysokość pomocy? 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (możliwe jest pozyskanie zaliczki w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości pomocy).
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 tys. zł co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
 • 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Zapraszamy do:
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel. 614264534
mail: dotacje@garg.p

drukuj:
udostępnij: