Sobota, 03.6.2023

Powstaje pierwsza strefa gospodarcza w Powiecie Gnieźnieńskim

Powstaje pierwsza strefa gospodarcza w Powiecie Gnieźnieńskim

Na terenie Gminy Czerniejewo powstaje pierwsza w Powiecie Gnieźnieńskim strefa gospodarcza. Projekt przygotowany przez czerniejewskie władze zyskał dofinansowanie unijne oraz wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej poprzez utworzenie uzbrojonej w media strefy gospodarczej to istotny krok w stronę pozyskania inwestorów.

Projekt władz samorządowych gminy Czerniejewo pn.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” zakładający kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni blisko 11 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą został przewidziany do realizacji w latach 2011 – 2012. Obejmuje on m. in.: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej.

Powiat Gnieźnieński, oprócz udzielania gminie Czerniejewo wsparcia merytorycznego na etapie przygotowania dokumentacji, już w 2010 zadeklarował pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia w maksymalnej wysokości 12% wartości ogólnej projektu. Uwzględniając ostateczną kwotę całego przedsięwzięcia, w latach 2011 – 2012 założono następujące finansowanie:

2011 r.: projekt będzie realizowany na poziomie 820.644,04 zł, w tym:

  • 65% z UE tj.: 533.418,63 zł
  • 23% z budżetu gminy tj.: 188.748,13 zł
  • 12% z budżetu powiatu tj.: 98.477,28 zł

2012 r.: projekt będzie realizowany na poziomie 2.529.590,76 zł, w tym:

  • 65% z UE tj.: 1.644.233,99 zł
  • 23% z budżetu gminy tj.; 581.805,88 zł
  • 12% z budżetu powiatu tj.: 303.550,89 zł

Dzięki temu już w 2013 roku funkcjonować będzie nowoczesne, pod względem warunków infrastrukturalnych, miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej o ponadlokalnym zasięgu, przyciągające inwestorów, generujące nowe miejsca pracy.

Geneza realizacji projektu:

Pod koniec 2008 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, dla Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Uprawnionymi do składania wniosku były jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. W ramach konkursu dofinansowanie, na poziomie 65% wydatków kwalifikowanych, mogły otrzymać projekty kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje, obejmujące: budowę dróg, wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W konkursie o dofinansowanie mogły ubiegać się jedynie te projekty, które spełniały dwa warunki. Po pierwsze, nieruchomość musiała należeć do samorządu terytorialnego, a po drugie, dla wnioskowanego terenu musiał być przygotowany aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Z Powiatu Gnieźnieńskiego, jako jedyna, o dofinansowanie wystąpiła gmina Czerniejewo. W przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej czynnie uczestniczyła Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o..

W dniu 19 lutego 2009 r. zakończył się nabór wniosków preselekcyjnych. W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 15 mln euro, przyjęto 25 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 272 553 788,77 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosiła 161 234 413,81 zł. Natomiast 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie listy projektów po ocenie strategicznej, podjął decyzję o wstępnym przyznaniu dofinansowania. Na liście rankingowej znalazło się łącznie 19 projektów, z których dwa – na liście rezerwowej. Wniosek władz samorządowych gminy Czerniejewo został sklasyfikowany na trzecim miejscu otrzymawszy 34,5 pkt na 47 możliwych do uzyskania.

W dniu 12 sierpnia 2010 roku w Poznaniu, po wcześniejszym przedłożeniu ostatecznego wniosku i studium wykonalności, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 a Gminą Czerniejewo została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, a kwota całego przedsięwzięcia została ostatecznie oszacowana na 3.448.289,08 zł.

 
drukuj:
udostępnij: