Środa, 22.3.2023

Rynek Pracy

PRACUJĄCY

pozycja

jednostka

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

pracujący ogółem, w tym:

os.

35 252

35 251

b. d.

mężczyźni

os.

17 845

17 992

b. d.

kobiety

os.

17 407

17 259

b. d.

pracujący w sekcji:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

os.

6 936

6 804

b. d.

przemysł i budownictwo

os.

10 869

10 941

b. d.

handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja

os.

7 362

7 525

b. d.

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości

os.

652

578

b. d.

pozostałe usługi

os.

9 433

9 403

b. d.

 

WYNAGRODZENIE

pozycja

jednostka

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4 015,45

4 265,39

4 658,83

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

%

83,1

82,3

84,3

 

BEZROBOCIE

pozycja

jednostka

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

bezrobotni ogółem, w tym:

os.

2 357

1 802

2 059

mężczyźni

os.

893

727

912

kobiety

os.

1 464

1 075

1 147

pozostający bez pracy do 12 miesięcy

os.

1 566

1 326

1 376

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

os.

791

476

683

z wykształceniem wyższym

os.

285

214

308

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym

os.

417

340

456

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

os.

268

198

270

z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym

os.

743

583

724

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

os.

644

467

301

bez stażu pracy

os.

235

150

2

ze stażem pracy do 5 lat

os.

1 008

770

921

ze stażem pracy 5-10 lat

os.

392

290

390

ze stażem pracy 10-20 lat

os.

392

321

397

ze stażem pracy powyżej 20 lat

os.

330

271

349

w wieku do 24 lat

os.

262

199

198

w wieku 25-34 lata

os.

628

463

587

w wieku 35-44 lata

os.

556

430

398

w wieku 45 lat i więcej

os.

911

710

876

stopa bezrobocia rejestrowanego

%

4,6

3,5

4,0

stopa bezrobocia rejestrowanego w relacji do poziomu w kraju (Polska=100)

%

79,3

67,3

64,5

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl


 

 

drukuj:
udostępnij: