Niedziela, 21.7.2019

Rynek Pracy

PRACUJĄCY

pozycja

jednostka

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

pracujący ogółem, w tym:

os.

32 911

33 485

34 874

mężczyźni

os.

16 532

16 861

17 597

kobiety

os.

16 379

16 624

17 277

pracujący w sekcji:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

os.

6 901

6 930

 6 935

przemysł i budownictwo

os.

10 016

10 216

10 946

handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja

os.

6 543

6 788

7 126

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości

os.

640

625

570

pozostałe usługi

os.

8 811

8 926

9 297

 

WYNAGRODZENIE

pozycja

jednostka

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3 386,42

3 528,01

3 774,18

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

%

81,6

82,2

83,4

 

BEZROBOCIE

pozycja

jednostka

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

bezrobotni ogółem, w tym:

os.

4 705

3 849

3 102

mężczyźni

os.

1 993

1 627

1 158

kobiety

os.

2 712

2 222

1 944

pozostający bez pracy do 12 miesięcy

os.

2 949

2 375

1 997

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

os.

1 756

1 474

1 105

z wykształceniem wyższym

os.

447

375

347

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym

os.

818

691

558

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

os.

496

385

330

z wykształceniem zasadniczym zawodowym

os.

1 633

1 318

1 008

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

os.

1 311

1 080

859

bez stażu pracy

os.

567

439

312

ze stażem pracy do 5 lat

os.

1 915

1 603

1 344

ze stażem pracy 5-10 lat

os.

715

645

509

ze stażem pracy 10-20 lat

os.

781

631

514

ze stażem pracy powyżej 20 lat

os.

727

531

423

w wieku do 24 lat

os.

669

529

394

w wieku 25-34 lata

os.

1 304

1 091

845

w wieku 35-44 lata

os.

1 061

815

740

w wieku 45 lat i więcej

os.

1 671

1 414

1 123

stopa bezrobocia rejestrowanego

%

9,5

7,7

6,2

stopa bezrobocia rejestrowanego w relacji do poziomu w kraju (Polska=100)

%

97,9

93,9

93,9

 

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: