Wtorek, 29.9.2020

Rynek Pracy

PRACUJĄCY

pozycja

jednostka

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

pracujący ogółem, w tym:

os.

33 485

34 874

b.d.

mężczyźni

os.

16 861

17 597

b.d.

kobiety

os.

16 624

17 277

b.d.

pracujący w sekcji:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

os.

6 930

 6 935

b.d.

przemysł i budownictwo

os.

10 216

10 946

b.d.

handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja

os.

6 788

7 126

b.d.

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości

os.

625

570

b.d.

pozostałe usługi

os.

8 926

9 297

b.d.

 

WYNAGRODZENIE

pozycja

jednostka

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3 528,01

3 774,18

b.d.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

%

82,2

83,4

b.d.

 

BEZROBOCIE

pozycja

jednostka

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

bezrobotni ogółem, w tym:

os.

3 849

3 102

2 357

mężczyźni

os.

1 627

1 158

893

kobiety

os.

2 222

1 944

1 464

pozostający bez pracy do 12 miesięcy

os.

2 375

1 997

1 566

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

os.

1 474

1 105

791

z wykształceniem wyższym

os.

375

347

285

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym

os.

691

558

417

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

os.

385

330

268

z wykształceniem zasadniczym zawodowym

os.

1 318

1 008

743

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

os.

1 080

859

644

bez stażu pracy

os.

439

312

235

ze stażem pracy do 5 lat

os.

1 603

1 344

1 008

ze stażem pracy 5-10 lat

os.

645

509

392

ze stażem pracy 10-20 lat

os.

631

514

392

ze stażem pracy powyżej 20 lat

os.

531

423

330

w wieku do 24 lat

os.

529

394

262

w wieku 25-34 lata

os.

1 091

845

628

w wieku 35-44 lata

os.

815

740

556

w wieku 45 lat i więcej

os.

1 414

1 123

911

stopa bezrobocia rejestrowanego

%

7,7

6,2

4,6

stopa bezrobocia rejestrowanego w relacji do poziomu w kraju (Polska=100)

%

93,9

92,4

79,3

 

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: