Środa, 22.9.2021

Rynek Pracy

Pracujący

pozycja

jednostka

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

pracujący ogółem, w tym:

os.

34 874

35 252

b. d.

mężczyźni

os.

17 597

17 845

b. d.

kobiety

os.

17 277

17 407

b. d.

pracujący w sekcji:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

os.

6 935

6 936

b. d.

przemysł i budownictwo

os.

10 946

10 869

b. d.

handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja

os.

7 126

7 362

b. d.

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości

os.

570

652

b. d.

pozostałe usługi

os.

9 297

9 433

b. d.

 

Wynagrodzenie

pozycja

jednostka

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3 774,18

4 015,45

4 265,39

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

%

83,4

83,1

82,3

 

Bezrobocie

pozycja

jednostka

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

bezrobotni ogółem, w tym:

os.

3 102

2 357

1 802

mężczyźni

os.

1 158

893

727

kobiety

os.

1 944

1 464

1 075

pozostający bez pracy do 12 miesięcy

os.

1 997

1 566

1 326

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

os.

1 105

791

476

z wykształceniem wyższym

os.

347

285

214

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym

os.

558

417

340

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

os.

330

268

198

z wykształceniem zasadniczym zawodowym

os.

1 008

743

583

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

os.

859

644

467

bez stażu pracy

os.

312

235

150

ze stażem pracy do 5 lat

os.

1 344

1 008

770

ze stażem pracy 5-10 lat

os.

509

392

290

ze stażem pracy 10-20 lat

os.

514

392

321

ze stażem pracy powyżej 20 lat

os.

423

330

271

w wieku do 24 lat

os.

394

262

199

w wieku 25-34 lata

os.

845

628

463

w wieku 35-44 lata

os.

740

556

430

w wieku 45 lat i więcej

os.

1 123

911

710

stopa bezrobocia rejestrowanego

%

6,2

4,6

3,5

stopa bezrobocia rejestrowanego w relacji do poziomu w kraju (Polska=100)

%

92,4

79,3

67,3

 


 źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: